Retirada d'amiant

Retirada d'uralita
Fibrociment
Diagnòstic i analítica
Diposits d'uralita amb amiant
Cobertes i teulades
ami

Descontaminació, retirada i eliminació de l’amiant.

Jaume Saborit SL, com a empresa autoritzada, disposa dels equips tècnics competents i dels recursos materials específics per als treballs d’eliminació d’elements amb amiant.
Això ens permet realitzar treballs de retirada de fibrociment (uralita) amb amiant a cobertes i tots els seus elements, com carenes, canaleres, tubs, baixants, tuberies, etc. i tot tipus de conduccions i connexions d’aigua i dipòsits d’uralita amb amiant.

El nostre personal disposa de tota l’especialització, revisions i EPIS necessaris per a la realització dels treballs, també del personal tècnic necessari per tal de realitzar els projectes, les avaluacions ambientals i els plans de treball imprescindibles per a la retirada de l’amiant.

Gestió integral per a l’eliminació d’amiant:

Diagnòstic de presència d’amiant. Presa de mostres i analítiques.

Tramitació administrativa a les autoritats de treballs i medi ambient.

Altres làmines

Projectes de demolició i substitució de cobertes.

Gestió de residus: plaques de fibrociment, amiant friable, transport i tractament final a gestor autoritzat.

3

Jaume Saborit, SL està en contacte amb els departaments de Seguretat i Higiene i els departaments territorials de medi Ambient amb l’objecte d’estar informats i aplicar els canvis de normatives i de les tècniques o gestions administratives.

Empresa especialitzada i autoritzada, inscrita al RERA amb el número 50/Ab/13

Projectes realitzats

PHOTO-2022-03-23-19-03-36

Substitució de coberta de plaques d'uralita de fibrociment amb amiant per panell sandvitx

1

Substitució de baixants de fibrociment amb amiant

1

Retirada de plaques d'uralita amb amiant a coberta

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.